Ayuda en acción busca unha persoa para o posto “Técnica/o de Educación e Comunicación para a Transformación Social da Cidadanía Global”

Obxectivo da posición

 • Implementación e seguimento técnico, económico e comunicativo do proxecto Education4ThePlanet de Axuda en Acción, subvencionado pola Xunta de Galicia.
 • Deseño, execución e seguimento dos fitos comunicativos vinculados a proxectos de cooperación internacional financiados pola Xunta de Galicia.
 • Apoio na xestión e seguimento doutros proxectos de Educación para a Cidadanía Global nos que participe Axuda en Acción Galicia.
 • Formulación de proxectos de Educación para a Cidadanía Global en Galicia.

 

Principais responsabilidades

EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA GLOBAL (70%)

 • Implementación das accións previstas nos proxectos da delegación de Galicia.
  Establecemento de acordos de colaboración con axentes implicados nos proxectos (universidades, centros educativos, asociacións vinculadas ao medio ambiente, etc.).
 • Dinamización, seguimento e coordinación de espazos de participación con mozas.
  Identificación de formadoras/é e/o provedoras/é, e formalización de relacións seguindo todos os estándares internos da organización e seguimento da súa actividade.
 • Identificación de voluntariado vinculado aos proxectos e formalización de relacións seguindo todos os estándares internos da organización e seguimento da súa actividade.
 • Xestión económica e pagos a provedores.
 • Desprazamentos para o seguimento e coordinación cos actores vinculados aos proxectos.
  Seguimento do proxecto e preparación de informes intermedios e finais, de carácter técnico e económico, para a Xunta de Galicia.
 • Coordinación co equipo de Axuda en Acción en Galicia e cos equipos de Advocacy e Comunicación de Axuda en Acción en sede.
 • Participación en reunións de coordinación da Delegación de Galicia.
 • Identificación de liñas de continuidade e apoio á formulación de proxectos de Educación para a Cidadanía Global, se procede.
 • Documentación, cumprimento e seguimento de procesos internos que promova a organización.

COMUNICACIÓN PARA A TRANSFORMACIÓN SOCIAL (30%)

 • Implementación das accións comunicativas contempladas no proxecto Education4ThePlanet.
 • Implementación das accións contempladas no plan de comunicación da delegación de Galicia (elaboración de notas de prensa e a súa difusión en medios de comunicación, elaboración de contido e artigos de interese para redes sociais e web, organización de eventos locais e/o de foros ou webinars temáticos, elaboración de materiais informativos dos proxectos, etc.).
 • Vinculadas á difusión de proxectos de cooperación internacional de Axuda en Acción financiados pola Xunta de Galicia.
 • Vinculadas á sensibilización da cidadanía galega sobre as problemáticas socioeconómicas e vulneración dos dereitos da poboación que atende Axuda en Acción Galicia a través dos seus proxectos de cooperación internacional.
 • Desenvolvemento doutras accións e difusión de informes que contribúan ao cambio social en Galicia.
 • Realización de tarefas administrativas propias do posto.

Requisitos
Coñecemento e experiencia:

 • Licenciatura ou grao en Educación Social, Xornalismo, Traballo Social, Ciencias Sociais ou afíns. Desexable Máster e/o estudos en Comunicación para o Desenvolvemento e deseño de proxectos.
 • Experiencia na implementación de proxectos de EpCG.
 • Experiencia en Comunicación para o Desenvolvemento.
 • Coñecemento da contorna educativa en Galicia.
 • Coñecemento do tecido comunicacional en Galicia.
 • Coñecementos sobre protección do medio ambiente e cambio climático.

Habilidades e competencias:

 • Boa comunicación oral e escrita.
 • Capacidade de traballo cooperativo con orientación a resultados.
 • Capacidade de organización e planificación.
 • Actitude proactiva, asertiva e resolutiva.
 • Habilidades para a dinamización de mozas e a promoción da participación.
 • Capacidade de traballo multitarea.

Idiomas:

 • Castelán
 • Gallego

Outros requirimentos:

 • Manexo de ferramentas ofimáticas: nivel usuario avanzado.
 • Manexo de Microsoft Office 365: nivel usuario avanzado.
 • Carné B2 e vehículo propio.

Condicións da oferta

 • Incorporación: inmediata.
 • Xornada Completa
 • Tipo de contrato: Temporal por 1 ano, con posibilidade de prorroga.
  Semipresencial alternado (presencial na sede de Axuda en Acción da Coruña e teletraballo alternado).
 • Dispoñibilidade para viaxar ás distintas poboacións incluídas no proxecto de EpCG e posibilidade de viaxar á sede central de Axuda en Acción en Madrid e/o a países vinculados aos proxectos de cooperación internacional da delegación.
 • Remuneración acorde á política retributiva de Axuda en Acción.

Consulta máis información aquí