Ayuda en acción Galicia publica unha oferta de emprego para o posto: Técnico/a de proyectos de cooperación vinculados al sector de pesca y acuicultura

Obxectivo da posición:

Coordinar e apoiar os procesos de formulación, xestión, seguemento e xustificación técnica e económica de proxectos de cooperación para o desenvolvemento, especialmente aqueles vinculados a cadeas de valor, empleabilidade e seguridade alimentaria en torno á pesca eá acuicultura. Esta persoa traballará en coordinación co equipo da Delegación de Galicia, a Sede de Madrid e cos equipos dos países nos que se leve a cabo a intervención.

Principais responsabilidades:

 • Realizar a coordinación, xestión e seguemento técnico de proxectos da Delegación de Galicia con financiación externa e interna, en colaboración co equipo de Ayuda en Acción dos distintos países implicados e a súa Sede de Madrid.
 • Asegurar e/ou liderar a coordinación técnica con posibles socios externos dos proxectos. Realizar a formulación técnica de proxectos de cooperación ao desenvolvemento, especialmente os relativos á cadea de valor da pesca e acuicultura.
 • Apoiar e supervisar a elaboración de orzamentos na formulación de proxectos, co fin de que garden coherencia coa formulación técnica dos mesmos.
 • Realizar, supervisar e/o revisar os informes de seguimento interno, ademais dos informes xustificativos (de seguimento e finais) para as entidades financeiras externas.
 • Colaborar no establecemento de estratexias de reorientación técnica dos proxectos financiados, se fose necesario.
 • Acompañar os procesos de auditorías e/ou avaliacións externas de proxectos.
 • Apoiar outras tarefas administrativas para asegurar a xustificación dos proxectos.
 • Asegurar o cumprimento das normativas dos financiadores externos (en todas as fases do ciclo de proxecto) e da normativa interna de Axuda en Acción.
 • Apoiar na elaboración dunha Estratexia Institucional de pesca e acuicultura acorde á Estratexia Institucional de Axuda en Acción e a súa experiencia na devandita área de traballo; así como á formulación de proxectos vinculados ao devandito sector.
 • Participar en posibles visitas ao terreo.

Requisitos

Coñecementos e experiencia:

 • Licenciatura ou Grao en Ciencias económicas, empresariais, ou en Administración e Dirección de empresas, Ciencias Políticas, Socioloxía ou similar, con estudos de especialización e/o experiencia en cooperación internacional.
 • Moi valorable contar con estudos vinculados a Ciencias do Mar, Bioloxía Mariña ou Acuicultura e/o coñecementos sobre cooperación ao desenvolvemento vinculada ao sector da acuicultura e a pesca.
 • Experiencia de polo menos 5 anos en formulación e xestión de proxectos de cooperación ao desenvolvemento subvencionados pola Xunta de Galicia Experiencia de polo menos 5 anos en seguemento económico, administración e avaliación de proxectos de desenvolvemento subvencionados pola Xunta de Galicia Valorable experiencia cunha ou varias das seguintes entidades financiadoras: AECID, axencias internacionais bilaterais ou multilaterais.
 • Experiencia e coñecementos do sector das ONGD de Galicia.
 • Valorable coñecemento do sector en España e/ou no estranxeiro.
 • Imprescindible manexo alto de Word e Excel.

 

Habilidades e competencias:

 • Capacidade de liderado e de decisión.
 • Capacidade para coordinar proxectos e equipos de traballo.
 • Capacidade de organización e planificación.
 • Prol actividade e autonomía.
 • Análise de problemas e xestión da información.
 • Comunicación eficaz e asertiva (oral e escrita).
 • Capacidade de traballo en equipo.

 

Idiomas:

 • Imprescindible coñecemento alto de galego (especialmente, en comprensión lectora).
 • Moi valorable nivel alto de portugués.
 • Valorable nivel alto de inglés.

 

Outros requerimentos:

 • Incorporación: Inmediata
 • Tipo de contrato: Temporal por 1 ano, con posibilidade de pasar a indefinido.
 • Xornada: Completa
 • Centro de Traballo: A Coruña
 • Dispoñibilidade para a realización de viaxes internacionais.
 • Remuneración acorde á política retributiva de Axuda en Acción