Aviso Legal

De conformidade coa  Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE).
Obligacións de información xeral establecidas no artículo 10 da LSSI.
A presente política de protección de datos regula o acceso e o uso do sitio Web http://www.galiciasolidaria.org propiedade da Asociación Coordinadora Galega de Organizacións Non Gobernamentais para o Desenvolvemento (en adelante GALICIA SOLIDARIA) con CIF G15369002 e sede na rúa dos Basquiños 33 1º A – 15704 Santiago de Compostela.
Política de Protección de Datos:
En cumprimento do artículo 5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, pola que se regula o dereito de información na recollida dos datos, advírtese de que todos os datos persoais que seaxn facilitados voluntariamente polas persoas usuarias da páxina http://www.galiciasolidaria.org serán incluídos nun ficheiro denominado USUARIOS WEB coa finalidade de “tratar os datos persoais facilitados polas persoas usuarias da páxina web necesarios para a xestión das actividades promovidas pola asociación, incluído o envío de boletíns” e que figura inscrito a nome da titular da web ante a Agencia Española de Protección de Datos.
A persoa usuaria outorga o consentimento expreso, libre e de forma inequívoca para que os seus datos de carácter personal sexan incluídos nun ficheiro automatizado coa finalidade de ser empregados para os fins propios de xestión de clientes e persoas usuarias.
A recollida dos seus datos de carácter persoal realizarase coa finalidade de prestar os servizos solicitados puidendo remitirlle información, vía e-mail, dos servizos ofrecidos por GALICIA SOLIDARIA que pudieran ser do seu interese.
As autorizacións para a cesión de datos e o envío de comunicacións poderán revocarse, en calquera momento, mediante comunicación escrita dirixida á dirección de e-mail sensibilizacion@galiciasolidaria.org, indicando por escrito a súa petición.
A estes efectos informamos que en cualquera momento a persoa usuaria poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación dos seus datos de carácter persoal a la dirección de e-mail antes indicada.
GALICIA SOLIDARIA comprométse a tratar de forma absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e a utilizalos só para as finalidades indicadas.
En virtude do principio de calidade de datos, a persoa usuaria deberá comunicar por escrito a GALICIA SOLIDARIA mediante cualquera medio que permita ter constancia da recepción por GALICIA SOLIDARIA, errores que pudiera apreciar nos seus datos persoais co fin de que se proceda a rectificalos.
Ambas partes considerarán que os datos que se atopan nos sistemas de GALICIA SOLIDARIA son correctos, en caso de que a persoa usaira non exerza o seu dereito de rectificación.
Asimismo, informamos de que GALICIA SOLIDARIA ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal.
A través desta páxina web http://www.galiciasolidaria.org non se recolle ningún dato persoal sen o seu coñecemento, ni se ceden a terceiros.
Lexislación aplicable
O presente Aviso Legal rexirase polo disposto na lexislación española someténdose á xurisdición dos xulgados e tribunais do domicilio do titular da web.