logo

NOVAS DA COORDINADORA

Abr07

A Coordinadora asina o novo convenio de colaboración anual coa Xunta de Galicia

A Coordinadora Galega de ONGD asinou o novo convenio de colaboración anual coa Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia. O convenio, para a anualidade 2016, ten por obxecto contribuír a mellorar o sector galego de cooperación ao desenvolvemento mediante o fortalecemento da Coordinadora Galega de ONGD e a través do apoio orzamentario ás actividades previstas na Planificación Estratéxica da Coordinadora para o presente ano, precisamente cando a Coordinadora Galega de ONGD cumpre o seu 25 aniversario. O convenio responde ao compromiso asumido pola Xunta de Galicia no III Plan Director de Cooperación Galega e polo que se prevé o apoio continuado, a través de convenios de fortalecemento, que se asinarán anualmente, coa Coordinadora polo valor do seu traballo na consolidación dun tecido social de apoio á cooperación ao desenvolvemento.

O citado convenio estará dotado de novo con 90.000 euros, mantense, por tanto, a dotación orzamentaria dos últimos anos. O traballo orientarase a tres liñas de traballo primordiais:

a. “Mellorar as capacidades técnicas e de planificación conxunta das ONGD socias”. Isto farase a través da realización de formacións técnicas dirixidas a persoal técnico, voluntariado e socios/as das ONGD socias. Tamén a través do deseño e posta en marcha dunha nova Planificación Estratéxica que oriente a actividade da Coordinadora e das ONGD socias que a conforman para o próximo cuatrienio. Ademais daráselle continuidade, neste eido, ao servizo de comunicación e asesoramento interno as ONGD

b.”Fortalecer a lexitimidade da Coordinadora para representar as ONGD galegas”. Para profundar nesta liña estratéxica de traballo daráselle continuidade a creación de espazos de reflexión sobre eidos de interese para a actualización do traballo das ONGD. Así mesmo se seguirá dando apoio ao órganos de traballo cos que conta a Coordinadora, actualmente 5 comisións de traballo temáticas e 3 grupos de traballo territoriais nos que participan as 46 ONGD socias da Coordinadora. Por outra banda seguirase traballando na promoción do bo goberno e a transparencia das ONGD socias. O sector das ONGD tense dotado dunha ferramenta moi esixente de indicadores de transparencia e bo goberno pioneira no eido do terceiro sector. Ao tempo a Coordinadora, a través da Xunta Directiva, manterá a súa labor primordial de representación institucional das ONGD galegas en diferentes eidos, a nivel galego, estatal e internacional.

c. “Fortalecer a capacidade da Coordinadora para promover os obxectivos comúns de transformación social e defensa da política pública de cooperación ao desenvolvemento das ONGD socias” Como todos os anos seguiremos organizando actividades e campañas de incidencia política encamiñadas á defensa dos dereitos humanos e da política social de cooperación ao desenvolvemento. Ao mesmo tempo seguiremos dando continuidade á formación das ONGD no eido da incidencia política e impulsando a mellora na comunicación externa, tanto do servizo de comunicación externa da Coordinadora como da comunicación que fan as propias ONGD socias. O obxectivo é incidir de xeito eficaz na transformación das políticas municipais, nacionais e internacionais para acadar un mundo máis xusto e tamén lograr a conformación  dunha cidadanía máis crítica e consciente das desigualdades e as inxustizas globais que demande estas tranformacións.

A sinatura deste novo convenio de colaboración da continuidade a estreita colaboración que manteñen a Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE e a Coordinadora Galega de ONGD para o Desenvolvemento dende o ano 2005.

E-BOLETíN

ACTIVIDADES DA SEMANA

BIBLIOTECA

Biblioteca da Coordinadora Biblioteca Documentos on line Documentos

 

FORMAMOS PARTE DE

Solidaria


Fiare


coop57 galicia


pobreza cero


coordinadora


QUIEN DEBEA QUIEN

Coordinadora Galega de ONG para o Deselvolvemento
Rúa dos Basquiños, 33 1º A, Santiago de Compostela | Tlf: 981585189 | sensibilizacion@galiciasolidaria.org

Reconocimiento - CompartirIgual (by-sa)

Os contidos de esta web están baixo unha licenza Creative Commons se non se indica o contrario