logo

NOVAS

Abr05

A Coordinadora Galega supera os indicadores de transparencia e bo goberno.

A Coordinadora ten entre unha das súas funcións promover valores de transparencia e códigos de conduta éticos entre as ONGD que a integran e no seu propio seo. Esta labor realízaa principalmente a Comisión de Normativa e Código de Conduta.
Para  esta función a  Coordinadora conta dende fai anos cun Código de Conduta e bo Goberno que é de obrigado  de obrigado cumprimento para as ONGD integrada na Coordinadora e a propia Coordinadora.
Ademais durante os últimos anos a  Comisión de Normativa estivo traballando na adaptación ao contexto galego dunha ferramenta que xa existe a nivel estatal, trátase de “Ferramenta de Transparencia e Bo Goberno”. Esta ferramenta foi deseñada como unha relación de indicadores obxectivamente verificables que, acompañada dunha metodoloxía de uso, permite verificar o grao de transparencia e bo goberno das organizacións. Pretende servir de guía para a mellora continúa e a consecución e a avaliación continúa de debilidades e fortalezas neste ámbito.

Os indicadores da ferramenta están agrupados en dous grandes bloques: os Indicadores de bo goberno e os Indicadores de transparencia .

A Coordinadora realizou unha autoavaliación do seu propio funcionamento en base a estes indicadores cos seguintes resultados:
1.    Indicadores de bo goberno:
a.Órgano de goberno: A Coordinadora cumpre o 100% dos indicadores deste apartado( proporcionalidade entre homes e mulleres; mantemento de un mínimo de reunión anuais; reelección de membros cada tres anos,…)
b.Misión, visión e valores: A Coordinadora cumpre o 100% dos indicadores neste apartado xa que conta cunha Misión e Visión revisables cada vez que se aproba unha nova Planificación Estratéxica.
c.Planificación e Avaliación. A Coordinadora cumpre o  100% dos indicadores neste apartado xa que a súa Planificación Estratéxica inclúe os indicadores necesarios segundo este apartado.
d.Xestión Económica: A Coordinadora cumpre o  85% dos indicadores pero o 100% dos chamados “de inescusable cumprimento”. Por exemplo conta con orzamento anual de ingresos e gastos e cun seguimento polo menos semestral do mesmo, conta con liquidación de orzamento anual revisado e a aprobado polo órgano competente,… No caso contrario a Coordinadora non ten a suficiente diversificación de fondos demandada polos indicadores deste apartado.
e.Persoas: A Coordinadora cumpre o 100% das criterios neste apartado. Conta con políticas para persoal contratado, de selección de persoal, listado de perfís para postos de traballo,…
2. Indicadores de transparencia:
a. Órganos de Goberno: A Coordinadora cumpre o 100% dos indicadores. É pública a través da súa web a súa composición de goberno, o seu organigrama, os seus estatutos …
b.Misión,Visión e Valores. A Coordinadora cumpre o 100% dos indicadores. Do mesmo xeito é  pública a través da súa web a súa Visión e Misión, os seus Códigos de Conduta..
c.Base social e apoios. A Coordinadora cumpre o 100% dos indicadores. Tamén é  pública a través da súa web quen son as súas entidades socias, as redes e federacións ás que pertence…
d.Rendición de contas: A Coordinadora cumpre o 100% dos indicadores. Son públicas a través da súa web a memoria de actividades de anos anteriores, as contas anuais, a planificación estratéxica,…


Ao longo do ano 2013 tres entidades integradas na Coordinadora pasarán de forma voluntaria polo proceso de autoavaliación coa ferramenta de “Transparencia e bo Goberno”. Espérase que ao finalizar o ano 2015 polo menos o 50% das ONGD integradas na Coordinadora teñan superado estes indicadores.

perfect designer jewelry

Coordinadora Galega de ONG para o Deselvolvemento
Rúa dos Basquiños, 33 1º A, Santiago de Compostela | Tlf: 981585189 | sensibilizacion@galiciasolidaria.org

Reconocimiento - CompartirIgual (by-sa)

Os contidos de esta web están baixo unha licenza Creative Commons se non se indica o contrario