logo

COMO INTEGRARSE?

Condicións previas

Requisitos para a integración dunha ONGD na Coordinadora Galega de ONGD: 

 • Estar legalmente constituída.
 • Non ter dependencia orgánica de calquera administración pública, grupo empresarial ou doutra entidade pública ou privada.
 • Non ter fins lucrativos.
 • Ter como un dos seus principais obxectivos a cooperación para o desenvolvemento.
 • Ter sede ou delegación permanente en Galicia e estar inscrita no Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o Desenvolvemento, sección ONGD, cun mínimo de dous anos de antigüidade no momento de presentar a solicitude.
 • Ser unha organización estable cun grao mínimo de estrutura.
 • Ter respaldo e presenza social en Galicia.
 • Ser transparente nas súas prácticas en no seu funcionamento.
 • Cumprir o Código de Conduta da Coordinadora.

Procedemento de ingreso

A entrada dunha nova organización requirira unha solicitude formal por escrito da persoa representante da organización interesada, dirixida á Presidencia da Coordinadora, antes do 31 de xaneiro do ano en curso acompañada da documentación  detallada no apartado seguinte.

Unha vez enviada, toda a documentación será revisada pola Secretaría Técnica. Revisada a documentación poden darse varios casos que a Secretaría Técnica verificará e comunicará ás partes interesadas:

 • Que todo está correcto.
 • Que algunha documentación é incorrecta ou está incompleta, caso no que será solicitada a súa corrección.
 • Que a organización non cumpre algún dos requisitos esixidos para pertencer á Coordinadora.

A organización solicitante deberá reparar os erros e deficiencias notificadas nun prazo máximo de 20 días naturais desde que lle foran comunicados.

Para poder incluír a solicitude de entrada dunha nova organización na orde do día da Asemblea da Coordinadora Galega de ONGD a organización debe cumprir cos requisitos esixidos e toda a documentación solicitada ten que estar en posesión da Coordinadora antes da convocatoria da Asemblea por parte da Presidencia.

Convocarase ás organizacións que cumpran os requisitos esixidos e que tivesen enviada toda a documentación, a unha entrevista coa Xunta Directiva. A entrevista terá por obxecto detallar ou matizar informacións en base á propia documentación presentada.

Trámite asembleario de ingreso

Para poder tratar na Asemblea Xeral a solicitude de entrada e podela someter a votación, cómpre que a persoa representante da organización solicitante asista á reunión, na que participará como convidada, previa aceptación das persoas asistentes ao inicio da Asemblea. No caso de que non asista, a solicitude de entrada non será tratada.

A persoa representante da organización que solicita a entrada fará unha breve presentación da entidade, e responderá ás preguntas que poidan formular as persoas asistentes á Asemblea.

Logo da presentación, a persoa representante da organización solicitante ausentarase e sairá da sala onde se celebre a Asemblea, para que poida existir o debate e a posterior votación.

As votacións realizaranse de modo secreto, por escrito, e nunca a man alzada, para asegurar un voto libre e non influído. As papeletas de votación, que estarán previamente preparadas, serán incorporadas á acta.

A solicitude deberá ser aprobada por maioría absoluta das organizacións asociadas asistentes. Para iso, a Secretaría fará un reconto previo de organizacións asistentes con dereito a voto.

Efectos xurídicos:

As organizacións que reciban a aprobación da súa entrada na Coordinadora adquirirán, desde o día seguinte á Asemblea, a condición de organizacións asociadas de pleno dereito.

Pagamento das cotas:

Nos días posteriores á aprobación de ingreso na CGONGD, a organización cursará escrito á Tesouraría da Coordinadora de domiciliación bancaria das cotas da Coordinadora.

Dereitos e obrigas das organizacións asociadas

Dereitos:

 • Intervir no goberno e na xestión, así coma nos servizos e actividades da Coordinadora, de acordo coas normas legais e estatutarias e o presente Regulamento.
 • Asistir á Asemblea Xeral e a cantas reunións organice a Coordinadora, con voz e voto.
 • Elixir e ser elixidas para postos de representación ou exercicio de cargos directivos.
 • Solicitar e obter explicacións sobre a administración e xestión da Xunta Directiva.
 • Recibir información sobre as actividades da Coordinadora.
 • Formar parte das comisións e grupos de traballo.
 • Recibir un exemplar actualizado dos Estatutos da Coordinadora e do Regulamento
 • de Réxime Interno e demais documentos normativos.
 • Recibir orientación sobre trámites administrativos e legais, previa petición por escrito.

Obrigas:

 • Aceptar explicitamente e por escrito os Estatutos da Coordinadora e o Regulamento de Réxime Interno.
 • Axustar a súa actuación ás normas estatutarias.
 • Cumprir os acordos da Asemblea Xeral e das reunións de traballo, así coma as normas que estableza a Xunta Directiva para levar a cabo estes acordos.
 • Satisfacer oportunamente as cotas que se establezan.
 • Participar nas reunións e actividades da Coordinadora ás que foran debidamente
 • convocadas.
 • Formar parte como mínimo dunha Comisión ou Grupo de Traballo.
 • Cumprir o Código de Conduta.

 

Perda da condición de organización asociada da Coordinadora

As causas serán as seguintes:

 • A propia vontade, debidamente comunicada.
 • Non satisfacer as cotas fixadas durante dous anos .
 • Ausencia reiterada (tres veces consecutivas) ás Asembleas convocadas pola Coordinadora.
 • Ser declarada ilegal ou disolta por sentenza xudicial firme.
 • Actuación pública contraria aos fins da Coordinadora ou ao Código de Conduta, previo dictame da Xunta Directiva e audiencia da organización afectada.

A perda da condición de organización asociada será declarada pola Asemblea Xeral. Nos supostos indicados nos apartados a) e d) a Asemblea Xeral quedará informada. Nos restantes supostos a Asemblea ratificará se procede, as propostas e decisións emanadas da Xunta Directiva.

A baixa como asociada non eximirá das obrigas contraídas.

Documentación a presentar

 • Estatutos da organización debidamente legalizados (copia compulsada).
 • Certificación do acordo do órgano competente (segundo os propios estatutos) polo que se decide solicitar o ingreso na “Coordinadora Galega de ONGD”
 • Certificación do acordo de nomeamento dunha persoa representante diante da Coordinadora. 
 • Copia da resolución de inscrición no Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o Desenvolvemento, sección ONGD. 
 • Certificación da composición e data de nomeamento da xunta directiva ou padroádego da ONGD solicitante. No caso de se tratar da delegación dunha entidade de ámbito estatal, certificación de nomeamento da persoa que ostente a representación en Galicia.
 • Certificación do acordo do órgano interno competente polo que se faga constar:
  • O coñecemento e aceptación dos Estatutos e do Regulamento da Coordinadora.
  • O coñecemento e aceptación do Código de Conduta da Coordinadora.
  • O compromiso de asistencia e participación nas reunións da Coordinadora.
 • Breve informe (2-3 páxinas) cos datos básicos da entidade:
  • Fins, obxectivos e áreas de traballo da organización.
  • Enderezo social en Galicia, teléfono e correo electrónico.
  • Persoal laboral ou voluntario co que conta en Galicia.
  • Número de persoas asociadas en Galicia e distribución das mesma
  • Memoria ou proxecto de actividades en Galicia.
 • Copia do CIF e certificación de conta bancaria onde domiciliar os recibos da Coordinadora. 
 • Orzamento anual de ingresos e gastos do exercicio precedente e liquidación do exercicio anterior. 
 • Outra documentación: breve dossier de prensa en Galicia, etc. 
 • Ficha resumen proporcionada pola Coordinadora, cos datos básicos da entidade para poder enviarlla ás organizacións membro coa orde do día e a convocatoria da Asemblea.

Descarga dos estatutos

Estatutos Descarga dos estatutos (pdf)

The dial of high quality Audemars Piguet City Of Sails Replica Watch differs It offers mind to produce - Pool, Chinese ceramics, as well as the chance the watch itself might not be entirely designer replica tag heuer classic omega replica watches swiss movement iwc replica kosher - have confidence, it's I am unsure I'd choose this color combination. Basically was given anything connected using the appearance. Still, it stays out, I guess.

<< volver

Coordinadora Galega de ONG para o Deselvolvemento
Rúa dos Basquiños, 33 1º A, Santiago de Compostela | Tlf: 981585189 | sensibilizacion@galiciasolidaria.org

Reconocimiento - CompartirIgual (by-sa)

Os contidos de esta web están baixo unha licenza Creative Commons se non se indica o contrario